នាង Ariel វាយបកទៅលើអ្នក ដែលរិះគន់តាមបណ្តាញ សង្គម

នាង Ariel Winter បានជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានបំណងវាយប្រហារនាងនៅតាមបណ្តាញសង្គម Instagram ឲ្យ បញ្ឈប់ការស្អប់។ តារាសម្តែងវ័យ១៨ឆ្នាំរូបនេះ បានជំរុញឲ្យអ្នកមានបំណងវាយប្រហាររូបនាងតាមបណ្តាញ សង្គម Instagram ឲ្យបញ្ឈប់ការស្អប់របស់ពួកគេ និងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សដែលអាចទទួល យកខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ។ នាងបានសរសេរថា៖ «គ្រប់ពេលដែលមានមនុស្សរំខានខ្ញុំតាមអនឡាញ វាធ្វើឲ្យខ្ញុំ ទទួលបានឱកាសក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីលើអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្ញុំ និងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ ក៏ដូចជាសារសំខាន់នៃការ ទទួលយកខ្លួនឯង។ សូមបញ្ឈប់ការស្អប់។ អ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ខ្លួនឯង និងដឹងពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្អឥត ខ្ចោះ។ ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់អ្នកតាមរំខានផងដែរ»៕
arielwinter

Loading...